ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมลุยงาน ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาระบบประปาไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมลุยงาน ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาระบบประปาไทย

20 เมษายน 2564


ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมลุยงาน ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาระบบประปาไทย

             นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คนที่ 15 เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมชูนโยบาย "FORWARDS:ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

              นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. อย่างเป็นทางการว่าผมเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตและให้บริการน้ำประปาในส่วนภูมิภาคของ กปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งมั่นพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะผู้นำองค์กรจะนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทั้งจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง การประปานครหลวง และนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านระบบประปาของประเทศญี่ปุ่น มาพัฒนาการผลิตและให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. ตั้งแต่ระดับผู้กำกับดูแลและกำหนดนโยบาย คือ รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ กปภ. ไปจนถึงลูกค้า ตลอดจนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างรากฐานในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

             ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรและยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ให้ไว้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. คือ "FORWARDS:ก้าวไปข้างหน้า"ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ประชาชน พนักงานและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบประปาไทยให้ทัดเทียมระดับสากล

 
เลื่อนขึ้นข้างบน