ผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบาย "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีน้ำประปา ด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส มีวินัย พร้อมสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบาย "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีน้ำประปา ด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส มีวินัย พร้อมสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล

20 เมษายน 2564


ผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบาย "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีน้ำประปา ด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส มีวินัย พร้อมสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล

     นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบนโยบาย "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีน้ำประปา โดยเน้นย้ำให้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทุกคน ทุกระดับชั้น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส มีวินัย พร้อมสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. ได้มอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปภ. อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ กปภ. ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมรับฟังผ่านระบบ VDO Conference และการไลฟ์สดทาง Facebook ในการนี้ ผู้ว่าการ กปภ. ได้กล่าวว่า เชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตและให้บริการน้ำประปาในส่วนภูมิภาคของ กปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งมั่นพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ตนในฐานะผู้นำองค์กรจะนำประสบการณ์และความรู้จากการศึกษาดูงานด้านระบบประปาของประเทศญี่ปุ่น นำมาปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น รวมทั้ง ต้องสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส มีวินัย พร้อมสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล และพร้อมรับการตรวจสอบ ซึ่งการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนั้น เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ประชาชน พนักงาน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบประปาไทยให้ทัดเทียมระดับสากล

 
เลื่อนขึ้นข้างบน