ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 3/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 3/2564

17 พฤษภาคม 2564


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 3/2564

          นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ซึ่งประกอบด้วย.นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย (อธิบดีกรมอนามัย) นางพรรณขนิตตา  บุญครอง กรรมการ และนายอดุลย์  แสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เลขานุการ
 
มีวาระในการพิจารณา ดังนี้
  1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาส 2/2564
  2. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น)
  3. ขอความเห็นชอบแนวทางการสอบทานรายงานผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers
มีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
  1. สรุปความเห็นของหน่วยรับตรวจด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
  2. รายงานผลการประเมินการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
  3. รายงานผลการสอบทาน กระบวนการ : การจัดทำรายงานทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564
  4. รายงานผลการสอบทาน กระบวนการ : การบริหารจัดการบริษัทร่วม
  5. รายงานผลการตรวจสอบและการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบไตรมาสที่ 2/2564
  6. รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ ณ เดือนเมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน