การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ปี 2564

21 พฤษภาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ปี 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ นำโดย นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดโครงการน้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมืองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติผ่านการบรรยายโดยวิทยากรและศึกษาดูงานระบบผลิตประปาของ กปภ.สาขา  2.กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้แก่ระบบผลิตประปาของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความพึงพอใจให้กับอบต.ทุ่งศรีเมืองเป็นอย่างดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน