การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 4/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 4/2564

17 มิถุนายน 2564


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 4/2564

               นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14-มิถุนายน 2564 ซึ่งประกอบด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย (อธิบดีกรมอนามัย)
นางพรรณขนิตตา  บุญครอง นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ และนายอดุลย์  แสงทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เลขานุการ

               มีวาระในการพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. 2 ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น)

2.  ขอความเห็นชอบผลการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี 2564

3.  ขอความเห็นชอบกรอบการพัฒนาความสามารถในหน้าที่ของบุคลากร เพื่อนำมาจัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรประจำปีของสำนักตรวจสอบ

4.  ขอรับความเห็นและหารือผลการทบทวนกฎบัตรและพันธกิจของสำนักตรวจสอบ ประจำปี 2564

 

              มีวาระเพื่อทราบ ดังนี้

1. รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ ณ เดือนพฤษภาคม 2564

2. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์กร ประจำไตรมาส 2/2564

3. รายงานหนี้ค้างชำระของผู้ใช้น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน