กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

30 มิถุนายน 2564


กปภ.ข.4 ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการ กปภ.สาขาภูเก็ต และผู้บริหารกปภ.สาขา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4/2564 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายไชยยศ จิรเมธากร) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6, 9, และ 14 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสึนามิ (Phuket POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ อ่อนอินทร์ ผู้อำนวยการงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน