กปภ.ข.4 จัดฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ผ่านระบบ ONLINE (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 จัดฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ผ่านระบบ ONLINE

06 กรกฎาคม 2564


กปภ.ข.4 จัดฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ผ่านระบบ ONLINE

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ให้แก่พนักงานในสังกัด กปภ.ข.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ ด้านการรับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ ทั้ง 24 สาขาซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพงษ์ เส้งมณีย์ ประธานหลักสูตรการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

          สำหรับการฝึกอบรม ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Action) และการเลือกใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ online กับ offline ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทั่วไป อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง กปภ.สาขา เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน