กปภ. ติดตามปริมาณน้ำฝน พร้อมรับสถานการณ์หากมีน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ติดตามปริมาณน้ำฝน พร้อมรับสถานการณ์หากมีน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยง

16 กรกฎาคม 2564


กปภ. ติดตามปริมาณน้ำฝน พร้อมรับสถานการณ์หากมีน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขาทั่วประเทศ ติดตามรายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปภ.สาขา ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า กปภ. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำภายในพื้นที่การให้บริการทั้ง 234 สาขาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ กปภ.สาขา ติดตามรายงานปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันหลายวันซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2564ของ กปภ. เพื่อป้องกันระบบผลิตน้ำประปา และไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่สถานีผลิตน้ำที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำรวมถึงควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดและเพียงพอสำหรับการส่งจ่ายในทุกพื้นที่ ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้ง จัดให้มีการซักซ้อมแผนการดำเนินงานและวิธีประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำสะอาดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาบริการประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบระบบน้ำดิบ สระกักเก็บน้ำดิบ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ กปภ. ยังคำนึงถึงการบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้วยการเตรียมแผนติดตั้งจุดบริการน้ำประปาหรือวางท่อส่งน้ำประปาชั่วคราวไปยังศูนย์อพยพ จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ตลอดจนนำรถบรรทุกน้ำเพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอแนะนำให้ประชาชนสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนสำหรับกรณีฉุกเฉินไว้ด้วย และหากต้องเผชิญเหตุอุทกภัยและจำเป็นต้องย้ายออกจากที่พักอาศัยชั่วคราวควรปิดประตูน้ำที่มาตรวัดน้ำเพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงจากระบบประปาภายในชำรุด ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน