กปภ. คืนเงินประกันการใช้น้ำ แก่ลูกค้าทั่วประเทศเกือบ 460 ล้านบาท

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ. คืนเงินประกันการใช้น้ำ แก่ลูกค้าทั่วประเทศเกือบ 460 ล้านบาท

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID–19) ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบัน กปภ. คืนเงินประกันการใช้น้ำแก่ลูกค้ากว่า 9 แสนราย เกือบ 460 ล้านบาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. โดยไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียน  

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 และเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดย กปภ. คืนเงินประกันการใช้น้ำตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน แก่ลูกค้า 922,683 รายเป็นจำนวนเงินเกือบ 460 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและทำรายการสำเร็จ ผ่านช่องทางการรับเงินที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. บัญชีธนาคารกรุงไทย 2. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าที่มีความประสงค์ขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. โดยไม่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th 2. แอปพลิเคชัน PWA1662 และ 3. PWA Line Official: @pwathailand เลือกทำรายการเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน