รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์และการทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์และการทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

26 พฤศจิกายน 2564


รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์และการทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

              ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานต่อมามีประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 7 พฤษจิกายน 2564 นั้น 

              บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการในขั้นตอนของการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์และการทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน