กปภ.ข.10 จัดประชุมเตรียมความพร้อมส่งสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ปี 2565 แก่ กปภ.สาขาในสังกัดผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 จัดประชุมเตรียมความพร้อมส่งสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ปี 2565 แก่ กปภ.สาขาในสังกัดผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

23 ธันวาคม 2564


กปภ.ข.10  จัดประชุมเตรียมความพร้อมส่งสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ปี 2565 แก่ กปภ.สาขาในสังกัดผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

      เมื่อวันที่ 22ธันวาคม 2564  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เปิดการประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อม เพื่อส่งสมัครรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC แก่ กปภ.สาขาในสังกัดโดยมีคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก กปภ.ข.10 หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม      ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      การประชุมครั้งนี้  ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การเตรียมความพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริการ การเตรียมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานรวมทั้งการเตรียมการนำเสนอ แก่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 พร้อมทั้งรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะจาก กปภ.สาขาเพื่อเป็นแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 ต่อไป

     ทั้งนี้ เป้าหมายของปี 2565 กปภ.ข.10 จะต้องส่งสมัคร GECC จำนวน 9 สาขา แบ่งเป็น กปภ.สาขาที่ต่ออายุ 5 สาขา (ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECCปี 2562) และ กปภ.สาขาที่ยังไม่ผ่าน 4 สาขา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน