การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

20 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 20 ม.ค.65 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วย นายภักดี ปัญญาธีระ หัวหน้างาน บริการฯ เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรวบรวมรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน