คณะทำงาน GECC กปภ.ข.9 ร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

คณะทำงาน GECC กปภ.ข.9 ร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

15 มีนาคม 2565


คณะทำงาน GECC กปภ.ข.9 ร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

นางแก้วตา ศิลปสุวรรณ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กรจ.9 พร้อมด้วยคณะทำงาน GECC กปภ.ข.9 ร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) 
โดยมี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศูนย์บริการประชาชน สปน. และนางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ข้อมูล อาทิ การปรับปรุงเกณฑ์ใหม่, แนวทางการตรวจประเมิน, การสมัครและการตรวจเอกสาร เป็นต้น เพื่อให้ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา เตรียมความพร้อมในการสมัครและต่ออายุ 
และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอนวัตกรรม "การดำเนินงานตามคู่มือ GECC Manual 2021" โดยนางแก้วตา ศิลปสุวรรณ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ กปภ.สาขาที่ต่ออายุหรือสมัครศูนย์ราชการสะดวก นำไปใช้เป็นแนวทางการตอบเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
และการแบ่งปันวิธีเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในจำนวนที่เหมาะสม จากนางสาวรุ่งนภา ส่งมหาชัย หนง.ประมวลข้อมูล ด้วยทฤษฏี Taro Yamane เพื่อให้ กปภ.สาขาได้เก็บข้อมูลจากลูกค้าและนำไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน