กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบ VDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบ VDO Conference

25 มีนาคม 2565


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบ VDO Conference

วันที่ 25 มีนาคม 2565 กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 4 นำโดย นายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6 ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ VDO Conference

 

ทั้งนี้ ผอ.กรจ. ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบ เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ติดตามผลการปฏิบัติงาน การปฎิบัติงานตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ และเพิ่มความระมัดระวังในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานอกสถานที่ ทั้งนี ได้ติดตามผลการดำเนินงานและให้ติดตามงบประมาณที่จะใช้ในโครงการต่างๆ และได้ร่วมรับฟังปัญหาและผลการดำเนินงานจากแต่ละสายงาน เพื่อนำมาปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และได้กำชับให้พนักงานปฎิบัตืงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

 

ในโอกาสเดียวกัน ได้จัดให้มีการลงคะแนนคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2565 เพื่อยกย่องชมเชยพนักงานที่มีความโดดเด่นและจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายจักรพรรณ ชูดวงจันทร์ นายช่างโยธา 5

 
เลื่อนขึ้นข้างบน