กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2565 ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ความพอเพียงและการจัดการความรู้ (KM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2565 ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ความพอเพียงและการจัดการความรู้ (KM)

28 เมษายน 2565


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2565 ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ความพอเพียงและการจัดการความรู้ (KM)

       กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดประกอบด้วยงานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม กรค. (SCADA) กปภ.ข.10       

      ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2565 พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมแห่งชาติ พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา และแนวคิดเรื่องคุณลักษณะของความพอเพียง พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายการปฏิบัติงาน, หลักคิดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ เช่น การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลมาพัฒนาให้เป็นระบบหรือที่เรียกว่าการจัดการความรู้ (KM)  ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.  ช่วงท้าย พนักงานในสังกัด กรจ.ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสโดยนายสถิตพงษ์ ไชยมะโน นักประชาสัมพันธ์ 7 งานลูกค้าสัมพันธ์ ได้รับเลือกให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสนี้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน