กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแผ่นดิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแผ่นดิน

09 พฤษภาคม 2565


กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแผ่นดิน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) ปี 2565 ณ บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และสถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ มุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ได้ร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติผ่านโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยโครงการนี้ กปภ. เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าไปแล้วจำนวน 1,100 ไร่ ควบคู่ไปกับการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศให้กับผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน และในปี 2565 ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ยังคงแสดงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยการจัดกิจกรรม กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ ให้ร่มรื่นขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของผืนป่าและสนับสนุนชุมชนให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กับป่าไม้ของชาติ

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กปภ.สาขา ใน 74 จังหวัด ก็จะดำเนินการโครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินฯ ภายในชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในครั้งนี้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยการคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติด้วยการพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเพื่อสร้างสายน้ำลำธารอันเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน