กปภ.สาขาสุวรรณภูมิร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาสุวรรณภูมิร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

 ........................................................................       

            วันอังคารที่ 10  พฤษภาคม  2565   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ  นำโดย นางเกศสุดา ยั่งยืน  ผจก.กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning  Talk ) ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน,  ติดตามกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย, โครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( WSP & PM) ,การปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 , ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานต่างๆ, ถ่ายทอดนโยบายในการดำเนินการร่วมกัน  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสังกัด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน