กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

12 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาเขาชัยสน  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning  Talk)  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๕

                           เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นำโดย นายสมชาย บุญส่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ /๒๕๖๕ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน