การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมประกาศเจตนารมณ์  “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ร่วมพลังพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์โดยจัดกิจกรรม "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส" เพื่อแสดงถึงการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร

ทั้งนี้ นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ได้ถ่ายทอดนโยบายกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะร่วมใจกันช่วยปกป้องรักษาชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไป 

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาระนอง

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

และทีมงาน กปภ.สาขาระนอง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน