การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต นางปราณี ภาประเวช ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในงานด้านต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ความคืบหน้าการจัดการลดน้ำสูญเสีย / การติดตามหนี้ค้างชำระ / การอ่านมาตรแจ้งหนี้และเรื่องการสุ่มอ่านมาตร /การดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)/ การรายงานผลupdate โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน / โครงการศึกษาดูงาน/ โครงการเติมใจให้กัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างสามัคคี รวมถึงการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน