คณะผู้บริหารระดับสูง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูง กปภ.
PWA Headquarters Executive


ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค Governor


รูปผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
Mr. Nopparat Maythaveekulchai

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Governorรองผู้ว่าการ (Deputy Governor)

รูปรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
Mr.Pisit Hongvanishkul

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Deputy Governor(Corporate Strategy )

รูปรองผู้ว่าการ (การเงิน) Deputy Governor(Technical Affairs)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
Miss Ajchariya Apaiwongse

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Deputy Governor(Finance)

รูปรองผู้ว่าการ (วิชาการ) Deputy Governor(Technical Affairs)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Deputy Governor (Technical Affairs)

รูปรองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

นายเธียรชัย ประมูลมาก
Mr.Thienchai Pramoonmark

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Deputy Governor (Operation 1)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

นายมงคล วัลยะเสวี
Mr.Mongkol Valyasevi

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Deputy Governor (Operation 2)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
Mr.Eakachai Attakanna

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Deputy Governor (Operation 3)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Deputy Governor (Operation 4)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นายบุญยก คงกิจ
Mr.Bunyok Konggij

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Deputy Governor (Operation 5)ผู้ช่วยผู้ว่าการ (Assistant Governor)


รูปรองผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการและ สื่อสารองค์กร)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
Mrs.Surattana Boonpienpol

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Corporate communications and customer service)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
Mrs.Worajan Daychasasawat

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(การเงิน)
Assistant Governor(Finance)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางสมภัทร ชูอิสสระ
Mrs.Sompat Chuissara

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)

นางนาตยา เสาวธารพงศ์
Mrs.Nataya Soawatarapong

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)
Assistant Governor (Administration1)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)

นายสุรชัย เล็บสิงห์
Mr.Surachai Lebsingha

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
Assistant Governor (Administration 2)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี
Mr.Somboon Hanskuldee

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Assistant Governor (Technical Affairs)

รูปผูู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

นายวิโรจน์ ใบแก้ว
Mr.Wirote Baikaew

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
Assistant Governor (Office of the Auditors)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
Mrs.Sumalee Khunkhlonanusorn

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายนิธิศ ทองสอาด
Mr.Nithit Thongs-ard

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)

เลื่อนขึ้นข้างบน