คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ

อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
  1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ
  2. อธิบดีกรมอนามัย รองประธานอนุกรรมการ
  3. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ อนุกรรมการ
  4. นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ อนุกรรมการ
  5. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. พิจารณากลั่นกรองแผน เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจ และตัวชี้วัด (KPI) ที่ผู้ว่าการ กปภ.จะต้องดำเนินการ
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กปภ. ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปภ.ให้ความเห็นชอบ
  3. ประเมินผลงานตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่กำหนด
  4. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน