คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
 1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานอนุกรรมการ
 2. นางพฤฒิพร เนติโพธิ์ รองประธานอนุกรรมการ
 3. ผู้ว่าการ กปภ. อนุกรรมการ
 4. นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ อนุกรรมการ
 5. นางสาววราภรณ์ ตงยิ่งศิริ อนุกรรมการ
 6. นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ อนุกรรมการ
 7. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ อนุกรรมการ
 8. นายสมเกียรติ บุญทอง อนุกรรมการ
 9. รองผู้ว่าการ (บริหาร) อนุกรรมการ
 10. รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการ
 11. ผู้อำนายการฝ่ายกฎหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของ กปภ. ในกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
 2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ.
 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กปภ. พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2524 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ.พิจารณาสั่งการ
 5. พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอำนาจผู้ว่าการ กปภ. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ.พิจารณาสั่งการ
 6. ดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กปภ.ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
 7. ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการ กปภ.ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน