ประกาศหยุดจ้ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ้ายน้ำชั่วคราว


ประกาศหยุดจ้ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จะดำเนินการประสานท่อ  HDPE ๑๑๐ มม. เส้นใหม้เข้ากับท่อ  HDPE ๑๖๐ มม. 

ณ จุดประสานไกล้ร้านครัวเรือนไทย ม.๑๐ ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.

เป็นต้นไป จะทำให้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน บริเวณสะพานพ่อท่านคล้าย ถึงหน้าแขวงการทางหลักช้าง

 ม.๑๐ ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปาได้สำรองน้ำไว้ใช้ใไห้เพียงพอในวันเวลาดังกล่าว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดีจึงขออภัยมา ณ ที่ด้วย 

หากมีข้อสงสัยก็สารมารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี  โทร.๐๗๕๔๔๕๗๓๙ และสายด่วน ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน