ประปาบ้านฉาง สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประปาบ้านฉาง สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประปาบ้านฉาง สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. จำนวน 1,200 ขวด ชุดอุปกรณ์การศึกษา รวมไปถึงมอบเงินสมทบการจัดซื้อจักรยาน เพื่อมอบเป็นของขวัญและของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านฉาง (วัดเนินกระปรอก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาห้วยมะหาด โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด โรงเรียนวัดชากหมาก รวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม และวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 นี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชาติเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน