กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

            นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์

หัวหน้างานอำนวยการ นางปทิตตา พรมนนท์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 นางทิภาพร จินดาพันธ์

หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนของขวัญที่ระลึก

จาก กปภ. ขวดน้ำดื่ม ขนม และน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 60 โหล โดยแบ่งเป็นสถานที่ละ 20 โหล

ให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สวนสัตว์อุบลราชธานี และการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับใช้ในกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญ

กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและหน่วยงาน

ท้องถิ่นอีกด้วย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน