กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อปท.ในระบบผลิตและคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อปท.ในระบบผลิตและคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย”


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อปท.ในระบบผลิตและคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.นำโดยนายกัมพล มีตา ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน งานผลิต ได้รับเชิญจากนายจุมพฏ หิรัญรัตนากร นายกเทศมนตรี ตำบลเดิมบาง ให้กปภ.สาขาช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปา(ระบบประปาในบึงฉวากซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลเดิมบาง) เนื่องจากได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำของเทศบาลว่ามีกลิ่น สาเหตุเนื่องจากระดับน้ำดิบลดลงและได้ตรวจสอบแล้วคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ข้อเสนอแนะเห็นควรปรับจ่ายสารเคมีและเพิ่มความถี่ในการระบายตะกอนปลายเส้นท่อเพื่อลดกลิ่นและตะกอน ทั้งนี้ กปภ.สาขาจะตรวจสอบคุณภาพน้ำตามที่เทศบาลร้องขอให้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน