กปภ.สาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Moning Talk) ครั้งที่ 12/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Moning Talk) ครั้งที่ 12/62


กปภ.สาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Moning Talk) ครั้งที่ 12/62

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง  หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Moning Talk) ครั้งที่ 12/62 ซึ่งได้ถ่ายทอดและมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน โดยได้ยกพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำงาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า "เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"

เลื่อนขึ้นข้างบน