กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562


กปภ.สาขากบินทร์บุรี  จัดประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม  2562

ด้วยในวันศุกร์ที่  4 ตุลาคม  2562  เวลา 15.00 – 16.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ได้จัดประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประปา โดยมี นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผจก.กปภ.สาขากบินทร์บุรี หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  เพื่อเป็นการรายงานสรุปผลดำเนินงานปี 2562 เบื้องต้นและติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  ทั้งนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ได้ซักซ้อมนโยบายผู้บริหารให้พนักงานทุกสายงานได้รับทราบ/ปฏิบัติ และให้เน้นการให้บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ /การขายน้ำเพิ่ม รวมถึงการลดน้ำสูญเสีย และร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการทำงานเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  และกำชับแนวทางการปฎิบัติของ กปภ.เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน ,ลดข้อร้องรียน ,แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนรองรับการทำงานในปีงบประมาณ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน