การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15 % เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เน้นการเข้าหาผู้ใช้น้ำตามแผนการเพิ่มผู้ใช้น้ำเชิกรุกของ กปภ.สาขา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15 % เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เน้นการเข้าหาผู้ใช้น้ำตามแผนการเพิ่มผู้ใช้น้ำเชิกรุกของ กปภ.สาขา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15 % เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เน้นการเข้าหาผู้ใช้น้ำตามแผนการเพิ่มผู้ใช้น้ำเชิกรุกของ กปภ.สาขา

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ หัวหน้าและพนักงานในสังกัด ออกรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปา ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ม.6 บ้านแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อเดินหน้าโครงการกปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15 % เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เน้นการเข้าหาผู้ใช้น้ำ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ได้เข้าถึงบริการของ กปภ.และมีน้ำประปาที่ใสสะอาด ถูกสุขอนามัยใช้กันอย่างทั่วถึง สร้างความสุขให้กับประชาชน ดังพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า "คำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ" และสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน"

เลื่อนขึ้นข้างบน