กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด

 

          นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับหัวหน้างาน

พนักงานจาก กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมระบบประปา/ท่อประปาภายในบ้านเรือนผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบ

จากพายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ" โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำสามารถใช้การได้ตามปกติพร้อมทั้งสอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา ตรวจสอบสิทธิ์

การได้รับยกเว้นค่าน้ำประปาออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำในส่วนของค่าน้ำประปาในช่วงระยะเวลาที่น้ำท่วมบ้าน กปภ.จะไม่คิดค่าน้ำประปา

ทั้งผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้ย้ายออกจากบ้านและได้ย้ายออกจากบ้าน รวมถึงการขยายเวลาดำเนินธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Home Care โพดุล – คาจิกิ

พร้อมมอบของที่ระลึก และให้กำลังใจผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ณ บริเวณชุมชนวังสว่าง.ในเมือง.เมือง.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน