กปภ.สาขาตราดร่วมฝึกอบรมในงาน (On The Job Training : OJT) ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดร่วมฝึกอบรมในงาน (On The Job Training : OJT) ประจำปี 2563


กปภ.สาขาตราดร่วมฝึกอบรมในงาน (On The Job Training : OJT) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด ดยนายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด ได้มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต ดำเนินโครงการแผนการจัดการความรู้ (On the job training) โดยให้ความรู้แก่พนักงานและผู้ช่วยผลิตน้ำทุกสถานีจ่ายน้ำ เรื่อง ระบบการจ่ายสารเคมี,ขบวนการผลิตน้ำ ,ขบวนการทำจาร์เทสต์ และการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำดิบน้ำประปประจำปีงบประมาณ2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานควบคุมคุณภาพน้ำ2จันทบุร (Lab Cluster) เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง และให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน อันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ณ โรงกรองน้ำปลายคลอง 2

เลื่อนขึ้นข้างบน