กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้น้ำอย่างประหยัดและโครงการ DSM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้น้ำอย่างประหยัดและโครงการ DSM


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้น้ำอย่างประหยัดและโครงการ DSM

               เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางภัทรอร ปานข่อยงาม นักประชาสัมพันธ์ ๗ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน ๘ งานลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการขับเคลื่อนแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการลดการใช้น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในภาคส่วนชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินการรับรู้และการสะท้อนภาพรวมของประสิทธิภาพการใช้น้ำจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชน" ณ โรงแรม first pacific hotel and convention พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี โดยร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM) ปี ๒๕๖๑ ร่วมกับคู่ความร่วมมือ ผู้จัดการแผนกงานระบบ ศูนย์การค้า Central Festival Pattaya Beach ถึงการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำฉลากเขียว โดยผลการทดลองสามารถประหยัดน้ำได้ ๑๔.๖๕% การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ การตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้าน และตอบข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับประปา พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกปภ.สาขาพัทยา ผ่านทาง Line Official Account ID: @pwapattaya และช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านทาง PWA Line Official นอกจากนี้ ได้มอบของรางวัลแก่ผู้แทนกลุ่มกิจกรรม Work shop ในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและการอนุรักษ์น้ำภายในชุมชนอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจในหัวข้ออบรมและคำชื่นชมอย่างมากจากคณะผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน