กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2563


กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2563

กปภ.สาขาพังงา ภายใต้การดำเนินงานโดยนายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า       (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563  โดยนายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการฯ ได้ถ่ายทอดนโยบาย ค่านิยม กปภ. วิสัยทัศน์ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยในเรื่องต่างๆดังนี้

  • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประปาผ่าน LINE Of Ficial เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำในการเดินทางมาติดต่อที่ประปา เช่น การขอติดตั้งประปา จ่ายชำระค่าน้ำประปา และแจ้งท่อแตกรั่วเป็นต้น  ทั้งนี้ยังเป็นการลดจำนวนการใช้กระดาษ ภายในสำนักงานตามนโยบายของผู้ว่าการการประปา และลดหนี้ค้างชำระ
  • การเพิ่มจำนวน ผู้ใช้น้ำรายใหม่ ด้วยการสำรวจและออกแบบขยายเขตจำหน่ายน้ำ และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้น้ำประปาภายใต้โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
  • การจัดการข้อร้องเรียน ตามช่องทางต่างๆให้ทันตามกำหนด SLA  และในกรณีที่ได้รับแจ้งท่อแตกรั่ว ให้รีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย
  • การป้องกันและรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยควบคุมปริมาณในการสูบผลิต เพื่อให้มีปริมาณน้ำดิบเพียงพอ รวมถึงการสำรองน้ำให้เพียงพอในการจ่ายน้ำ เมื่อเกิดเหตุท่อแตกฉุกเฉิน และดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน ตามแผน PM
  • ตามที่ กปภ.สาขาพังงา ได้ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล (Water is Life) นั้น ให้คงคุณภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติตามโครงการ WSP

เลื่อนขึ้นข้างบน