การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชายฝั่ง อ่าวไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชายฝั่ง อ่าวไทย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชายฝั่ง อ่าวไทย

จิตอาสาจังหวัดชุมพรร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชายฝั่งทะเลอ่าวทุ่งซาง วันนี้ (18 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่อ่าวทุ่งซาง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชายฝั่งอ่าวไทย โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยตราบจนทุกวันนี้ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ซึ่งวันที่ 18 มกราคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็น "วันกองทัพไทย" เพื่อวันรำลึกถึง "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อ พ.ศ.2135 พระเจ้านันทบุเรง ได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทราบข่าว จึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสาหร่าย ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน ระหว่างที่การรบกำลังดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถ ก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัว แม้จะอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ พระองค์ก็มีพระสติ และทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วว่าทางที่จะรอดได้มีเพียงทางเดียว คือ เชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทำยุทธหัตถี ท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ การทำยุทธหัตถีในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำยุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยังเป็นการรบบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วย ดั้งนั้น "วันกองทัพไทย" จึงเป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อวันจันทร์แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ณ ตำบลหนองสาหร่าย แขวงสุพรรณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน