การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 4/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 4/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 4/2563

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ในกิจกรรมสนทนายามเช้า ได้ร่วมนำเสนอ ข้อสั่งการ/มติคณะกรรมการ กปภ. โดยให้ กปภ.กำหนดเป้าหมายในการทำงานเกี่ยวกับความผาสุขของประชาชนและการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการทำงาน พร้อมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการทำงานเพื่อลดต้นทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบน้ำประปามีความเป็นสากลและได้มาตรฐาน การให้บริการครอบคลุมพื้นที่ พร้อมการให้บริการลูกค้ายุคดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย PWA 4.0 ทั้งนี้ ผู้บริหารของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรและพนักงานได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านการให้บริการ เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อถ่ายทอดสู่ลูกค้าได้มากขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน