การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 /2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 /2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 /2563

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา  ภายใต้การบริหารงานโดยนายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายใ้ห้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน"  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง  อ.เมืองพังงา จ.พังงา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลาตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น. โดยออกเยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ค้นหาซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน/นอกบ้าน พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด            เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภัยแล้ง ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ  พร้อมรับคำร้องติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ได้จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มจำนวน 42 ราย           

เลื่อนขึ้นข้างบน