การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ร่วมกับกรมชลประทาน จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ร่วมกับกรมชลประทาน จังหวัดกระบี่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ร่วมกับกรมชลประทาน จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนายวราพงษ์  ทองเทพ หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าเข้าประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ร่วมกับกรมชลประทาน จังหวัดกระบี่ เพื่อสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนี้เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จึงมีความสำคัญที่จะต้องจัดหาให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์นี้จึงมีเป้าประสงค์คือ เพื่อจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

เลื่อนขึ้นข้างบน