การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการตรวจสอบภูมิภาค 4 สำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับงานตรวจสอบภูมิภาค 2 กองตรวจสอบภูมิภาค 4 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการตรวจสอบภูมิภาค 4 สำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับงานตรวจสอบภูมิภาค 2 กองตรวจสอบภูมิภาค 4 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานภูมิภาค


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการตรวจสอบภูมิภาค 4 สำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับงานตรวจสอบภูมิภาค 2 กองตรวจสอบภูมิภาค 4 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานภูมิภาค

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับนายอาคม นามเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4 สำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ในการประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบนำโดย  นางสาวนฤมล  แก้วปรากาญจน์ หัวหน้างาน 8 งานตรวจสอบภูมิภาค 2 กองตรวจสอบภูมิภาค 4 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากระบี่ เพื่อให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตอบข้อซักถาม ประเด็นและข้อสังเกตุจากการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กปภ.สาขา เพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลองค์กร และสนับสนุนให้ กปภ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการเป็นองค์กรโปร่งใส

เลื่อนขึ้นข้างบน