การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ"One Stop Service ขอใช้ไฟฟ้า ขอน้ำประปา ขอใช้โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ"One Stop Service ขอใช้ไฟฟ้า ขอน้ำประปา ขอใช้โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต"


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ"One Stop Service ขอใช้ไฟฟ้า ขอน้ำประปา ขอใช้โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต"

            วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.09 น. ภายใต้การบริหารงานโดย นายชัฏ      ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ"One Stop Service ขอใช้ไฟฟ้า ขอน้ำประปา ขอใช้โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต"  เพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนที่จะขอรับการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในการขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา และขอใช้โทรศัพท์ ได้ ณ จุดบริการเดียว และยังเป็นแนวทางในการบูรณการร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการในอนาคต ที่จะเพิ่มบริการให้ครบถ้วนมาก -7การดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนสะดวกสบาย ณ จุดบริการเพียงจุดเดียว และยังไม่ทำให้เสียเวลาเดินทางไปติดต่อราชการหลายแห่งอีกดในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ มีร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นายพลศักดิ์ สวัสดี ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดพังงา และนายฑิฆัมพร สมอทอง โทรศัพท์จังหวัดพังงา ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพังงา

เลื่อนขึ้นข้างบน