การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดย ผู้จัดการ กล่าวสรุปประเด็นข้อสังเกตุจากการรับการตรวจสอบ กปภ.สาขาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นต่างๆที่ได้รับ หัวหน้างานกล่าวรายงานพร้อมสรุปปัญหาและแนวทางต่างๆที่ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะผู้ตรวจสอบเพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนั้นยังเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดิม ด้านการบริการต้องรักษามาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก การจัดการน้ำสูญเสีย ต้องดูแลและเร่งแก้ปัญหาหากเกิดน้ำไม่ไหลหรือซ่อมท่อแตกรั่วอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ตรวจสอบและติดตามได้ การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ งานผลิตเรื่องการดำเนินงานตามแผนการประเมิน WATER IS LIFE การปฏิบัติกิจกรรม PM ตามแผนอย่างต่อเนื่อง และท่านผู้จัดการยังเน้นย้ำให้หัวหน้างาน พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ดำเนินงานตามค่านิยมของ กปภ. อย่างเคร่งครัด เพื่อความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ท่านผู้จัดการได้กำชับในการ เฝ้าระวังและติดตามสถานน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดภัยแล้ง หรือสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เน้นให้ประสานและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชน กปภ. มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

เลื่อนขึ้นข้างบน