กปภ.สาขาปากท่อฝึกอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว (แจ้งซ่อม 4.0) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อฝึกอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว (แจ้งซ่อม 4.0)


กปภ.สาขาปากท่อฝึกอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว (แจ้งซ่อม 4.0)

นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว (แจ้งซ่อม 4.0) จากทีมวิทยากรฝึกอบรม งานประมวลข้อมูล กทส. กปภ.ข.3 เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาปากท่อ

เลื่อนขึ้นข้างบน