การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรม “กปภ.ร่วมแบ่งปัน เติมใจ ตู้ปันสุข” ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ขนมและยารักษาโรค ใน “โครงการตู้ปันสุข” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรม “กปภ.ร่วมแบ่งปัน เติมใจ ตู้ปันสุข” ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ขนมและยารักษาโรค ใน “โครงการตู้ปันสุข”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรม “กปภ.ร่วมแบ่งปัน เติมใจ ตู้ปันสุข” ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ขนมและยารักษาโรค ใน “โครงการตู้ปันสุข”

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังสี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "กปภ.ร่วมแบ่งปัน เติมใจ ตู้ปันสุข" ร่วมกันสนับสนุนปัจจัยและจัดซื้ออาหาร เครื่องดื่มขนมและยารักษาโรค สำหรับนำไปเติมในตู้โครงการตู้ปันสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมตู้ไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ( Covic-19)ในจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการแบ่งปัน การรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ดูแล ใส่ใจประชาชน ปฏิบัติยึดหลักค่านิยมของกปภ. มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

เลื่อนขึ้นข้างบน