กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

31 กรกฎาคม 2563


กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
           วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด               
 
            นายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ได้กล่าวเปิดประชุม และถ่ายทอดนโยบาย จากการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง(ครส.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ และประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์พิธีถวายกฐินพระราชทาน กปภ.ประจำปี ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายยังพระอารามหลวง โดยในปี 2563 กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมพิธี  จากนั้นเปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งานผลิต และงานอำนวยการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนนำปัญหาอุปสรรคในการทำงาน มาปรึกษาหารือ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี  และจัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวณัฐรุจีกานต์ อินภาโรจน์ นักบัญชี ๖ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ำใจ เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมเป็นอย่างดี
 
        การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน)​ เพื่อให้เกิดความผูกพัน ภายในองค์กร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลการดำเนินงาน นำปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์ และพัฒนาการให้บริการผู้ใช้น้ำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน