เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน และได้ร่วมกันแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเน้นย้ำการบริการประชาชนตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ กปภ. อย่าง มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน และได้ร่วมกันแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเน้นย้ำการบริการประชาชนตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ กปภ. อย่าง มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม

31 กรกฎาคม 2563


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา  08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน  นำโดย นายพรพจน์  ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน  พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน และได้ร่วมกันแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเน้นย้ำการบริการประชาชนตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ กปภ. อย่าง มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา  08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน  นำโดย นายพรพจน์  ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน  พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน และได้ร่วมกันแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเน้นย้ำการบริการประชาชนตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ กปภ. อย่าง มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม

เลื่อนขึ้นข้างบน