กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการจัดประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ครั้งที่ 12/2563” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการจัดประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ครั้งที่ 12/2563”


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการจัดประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ครั้งที่ 12/2563”

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.400 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย หัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการจัดประชุม "โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ครั้งที่ 12/2563"ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านตาขุน

                  การประชุม WSP ในครั้งนี้ ได้รายงานและติดตามความคืบหน้าในการดำเนิน"โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP" พร้อมแชร์ประสบการณ์และปัญหาที่พบเจอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก(World Health Organization; WHO)  ซึ่งได้ให้ความสำคัญในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน อย่างเข้มงวด และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางดำเนินงานที่เรียกว่า Water Safety Plan : WSPเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ดี โดยกำหนดแผนการควบคุมครอบคลุม ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ตั้งแต่การจัดการแหล่งน้ำให้มีการปนเปื้อนน้อยที่สุด ระบบผลิตต้อง สามารถลดหรือกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการป้องกันการปนเปื้อนซ้ำในระบบสูบส่งและสูบจ่ายน้ำให้กับประชาชน เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดส่งถึงผู้บริโภค

เลื่อนขึ้นข้างบน