การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่4/2563 บริเวณ ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่4/2563 บริเวณ ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่4/2563 บริเวณ ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่ใน ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2563 ออกไปพบผู้ใช้น้ำยังบ้านที่อาศัย เพื่อเยี่ยมเยือน ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบประปาสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการน้ำประปาของกปภ. รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ใช้น้ำพร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ " Water You Make It " ประหยัดน้ำคุณทำได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันโดยการนำหลักการ3 R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน) รณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แนะนำ 6 วิธีลดผลกระทบภัยแล้ง การตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Managementหรือ DSM) พร้อมทั้งนี้ยังเร่งการประชาสัมพันธ์ Line official กปภ. ให้คำแนะนำในขั้นตอนและวิธีการใช้ งาน Line officialเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่างๆของ กปภ.ที่สะดวกและรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจและประทับให้กับผู้ใช้น้ำ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สอดคล้องกับค่านิยมของ กปภ. " มุ่ง  มั่น  เพื่อปวงชน "

เลื่อนขึ้นข้างบน