การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดฝึกอบรมพนักงาน การใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ช่องทางให้บริการประชาชนแจ้งปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกในบริการของหน่วยงานภาครัฐโดยร่วมมือกับจังหวัดกระบี่และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดฝึกอบรมพนักงาน การใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ช่องทางให้บริการประชาชนแจ้งปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกในบริการของหน่วยงานภาครัฐโดยร่วมมือกับจังหวัดกระบี่และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดฝึกอบรมพนักงาน การใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ช่องทางให้บริการประชาชนแจ้งปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกในบริการของหน่วยงานภาครัฐโดยร่วมมือกับจังหวัดกระบี่และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่จัดฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน แจ้งปัญหาการความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ เป็นการพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการ และดำเนินการตามนโยบาย กปภ. ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันทักษะการเรียนรู้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานทั้งภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน