กปภ.เขต ๑ จัดอบรม RM , IC และ BCM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ จัดอบรม RM , IC และ BCM

28 กันยายน 2563


กปภ.เขต ๑ จัดอบรม RM , IC และ BCM

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM) การควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปรับปรุงระบบฯ สามารถนำแผนปฏิบัติงานความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีนายธวัชชัย ลานุช หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.สำนักงานใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด กปภ.เขต ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน