กปภ.เขต ๑ จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับ พนง. ในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับ พนง. ในสังกัด

13 พฤศจิกายน 2563


กปภ.เขต ๑ จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับ พนง. ในสังกัด

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ "การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ซึ่ง การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการดับเพลิง การป้องกัน การระงับอัคคีภัย มีทักษะสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ได้ ฯลฯ เป็นต้น โดยมี นายชาญชัย เขียนคำ ข้าราชการบำนาญ(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน) และทีมงานจากเทศบาลเมืองชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน